Akcjonariat

eMarket S.A. z siedzibą w Warszawie – 3.541.667 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawnionych do 3.541.667 (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 64,98 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki

Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie – 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawnionych do 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 13,58 % (trzynaście i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki

Internet Works sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, uprawnionych do 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 6,12% % (sześć i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki

pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii A – 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych serii A, uprawnionych do 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 7,06 % (siedem i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki

pozostali akcjonariusze akcji Spółki serii B – 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B, uprawnionych do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 8,26 % (osiem i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki

Szukasz wsparcia dla swojego ERP