Zarząd REWELIA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-005), ul. Gdańska, 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000902135 (dalej: Spółka), wzywa inwestorów do zapisywania