Zarząd REWELIA S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-005), ul. Gdańska, 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000902135 (dalej: Spółka), wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje serii C emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 oraz art. 433 § 2 KSH, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 25.000,00 zł do 750.000,00 zł w drodze emisji od 50.000 do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co do których dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,00 zł.

Okres zapisywania się na Akcje trwa od 02.07.2024 r. do 28.09.2024 r. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest Spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki: 76 1050 1139 1000 0090 8354 6565. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji to 12.10.2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków subskrypcji zostaną opublikowane na stronie https://emisja.rewelia.pl

Nie występuje gwarant emisji.
Statut Spółki został ogłoszony 14 czerwca 2021 r. w MSiG nr 112/2021 (6257), Poz. 356480.

Dokument Informacyjny Rewelia S.A.

Archiwalny Dokument Informacyjny Rewelia S.A.

Zapisy

Z poważaniem
Zarząd REWELIA S.A.